ต้องทำอะไรบ้าง...

 • ช่วยเด็กพัฒนาทักษะภาษาไทย 
         โดยเฉพาะทักษะความเข้าใจในการสื่อสาร เน้นการฟัง และ การพูด
 • กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
        
  สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill)  คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้าสื่อสารมีความมั่นใจในตัวเอง มีความ เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต   
          และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชาวเขา)
 • ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง  และเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้น  จากโลกเดิมที่เด็กเรียนรู้อยู่ทุกวัน

เตรียมตัวอย่างไร...

 • ฝึกยิ้มที่ดูแล้วใจดีมาก
 • ฝึกการสื่อสารโดยใช้ท่าทางประกอบ
 • เตรียมตัวเป็นคนช่างพูด ช่างคุย
 • เตรียมกิจกรรม  อันประกอบด้วย
         เกม เพลง นิทาน มายากล การกีฬานานาชนิด หรือทักษะพิเศษเฉพาะตัวมาล่อหลอกเล่นกับเด็ก เพื่อให้เด็กเล่นและคุยกับเรา หรือเตรียมอุปกรณ์เพิ่ม
         เติมมาประกอบเช่น อุปกรณ์วาดรูป หรือของเล่นอื่น ๆ
 • เตรียมหัวใจ เพื่อ
         มาลุย และฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมกับเด็ก และศึกษาวิถีชีวิตชุมชน  (ชาวเขา) เตรียมใจและฟิตซ้อมร่างกายในการเดินดอย
         (งานนี้อายุไม่เกี่ยวคะ ขอหัวใจและสุขภาพสำคัญคะ)  เพราะมีบางวันที่เราจะไปทำไร่กับชาวบ้านหรือเข้าป่าไปกับกลุ่มเยาวชนไป หาหน่อไม้ ผักกูด ยิงนก
         จับปลากันตามวิถีวัฒนธรรมคนชนเผ่ากันคะ
 • เตรียมตัว  สำหรับ
          ความพร้อมที่จะปรับสภาพตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมคนดอยด้วยนะคะ และสิ่งที่ต้องเจออันดับแรก คือ เราจะแบ่งครูพักบ้านเด็กๆ
          หลังละ 2 คน ซึ่จะมีการจัดสรรอาหารให้  (ครั้งเดียวตลอดโปรแกรม)  ก็อาจต้องโชว์ฝีมือทำอาหารด้วยคะ
 • เตรียมอุปกรณ์เสริมการเรียนการสอน
          เช่น ชุดนักเรียนมือสอง หรือชุดลูกเสือ ยุวกาชาด อุปกรณ์กีฬา

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาได้

 • อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย
 • สารคดี โปสเตอร์ สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
 • หนังสือนิทานภาพ  การ์ตูนสำหรับเด็ก
 • อุปกรณ์วาดเขียน  อุปกรณ์ทำงานศิลปะ  สีไม้  สีเทียน  กระดาษวาดรูปและอุปกรณ์ศิลปอื่น ๆ
 • ยารักษาโรค  ยาสามัญประจำบ้านสำหรับชุมชนและโรงเรียน
 • อุปกรณ์กีฬาและของเล่นต่าง ๆ
 • อุปกรณ์การเรียน  สมุด  ดินสอ  ยางลบ  ไม้บรรทัด ฯลฯ
 • ขนม สำหรับทำกิจกรรม  หรือนมสำหรับเด็กเล็ก ในชุมชน
 • รองเท้าแตะสำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่เด็กเล็ก ถึง เด็กโต