การเตรียมความพร้อม

 • การสอนภาษา
  โดยเน้น....ภาษาไทย  เป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
 • การพูดคุย
       ทำความรู้จักกับเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ เป็นการ สอนภาษาในตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ในเบื้องต้น ต้องทำตัวให้เปิด หรือมีอะไร ให้เป็นที่น่าสนใจพอที่
       เด็กจะเข้าหาเรา
 • การสอน
       อาจไม่จำเป็น ที่จะต้อง สอนในห้องเรียน หรือเปิดหนังสือคู่มือครูสอนเท่านั้น ครูบ้านนอกสามารถคิด กิจกรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทุกอย่าง ถือ
       เป็นเรื่อง การเรียนรู้ และสามารถ เสริมประสบการณ์เด็กได้ทั้งสิ้น และสามารถชวนกัน เป็นนักสำรวจ หรือคิด กิจกรรมออกนอกชั้น
 • จดหมายพูดคุยหลังเสร็จภาระกิจครูบ้านนอก
      การเขียน จดหมาย ก็เป็นการ สอนอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาไทย  และเขียนภาษาไทยอย่างถูกวิธิ  อย่างน้อยการเขียนจดหมายโต้   ตอบกัน ก็สามารถทำให้เด็ก ได้เขียนและได้อ่าน