• หลังจากสมัครเข้าร่วมโครงการครูบ้านนอกในรุ่นทีท่านสนใจ  เมื่อทางทีมงานได้รับใบสมัคร  ก็จะมีการส่งเมล์ตอบรับการเข้าร่วมโครงการในรุ่น นั้น ๆ  ไปยังยังท่านทางอีเมล์อีกครั้งหนึ่ง
  • หรือท่านใดที่สมัครเข้ามาแต่มิได้ระบุรุ่น  ทางโครงการครูบ้านนอกก็จะทำการส่งข่าวสารครูบ้านนอกให้รับรู้ต่อไป