ศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านกุงจ่อ ณ เชียงใหม่

                    

               ประสบการณ์ในการเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว(บ้านกุงจ่อ) ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผมได้เห็นความเป็นมาของบ้านกุงจ่ออยู่เขตติดต่อชายแดนระหว่างประไทยกับประเทศพม่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ที่อพยพ มาจากประเทศพม่าที่มีการสู่รบกันระหว่างทหารไทยใหญ่กับทหารพม่าทำให้ชาวไทยใหญ่อพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยทำให้เกิดศูนย์พักพิงชั่วคราวขึ้นมาทำให้ชาวไทยใหญ่มีที่อยู่อาศัยบรรยากาศในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบสุข

                

               ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติมากที่สุดและในตอนเช้าก็จะมีหมอกลงในหมู่บ้านทำให้เราเหมือนอยู่บนท้องฟ้าได้รับอากาศที่สดชื่นเส้นทางในหมู่บ้านจะเป็นทางดินทั้งหมด ชาวไทยใหญ่อยู่อย่างแบบเป็นเครือญาติมีอะไรก็จะเอาไปแบ่งปันให้กันและกันทำให้ไม่เกิดความแตกแยกในหมู่บ้าน ชาวบ้านที่นี้ตื่นเช้ามากเพื่อที่จะตื่นมาทำกับข้าวและเด็กๆก็ต้องตื่นมาช่วยพ่อแม่ทำกับข้าวเพื่อที่จะห่อไปทำงานนอกบ้านชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มีอาชีพรับจ้าง 

       ส่วนบ้านเรือนจะปลูกเหมือนกันหมดส่วนใหญ่บ้านจะทำมาจากไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายบนภูเขาส่วนหลังคาจะทำมาจากย่าคาและบนหลังคาจะมีแผงโซลาเซลทุกหลังบ้านแต่ก่อนไม่พอใช้ทำให้ชาวบ้านต้องไปใช้ไฟฟ้าแต่ละครอบครัวในหมู่บ้านต้องปิดไฟหลัง3ทุ่มเพราะที่นี้ค่าไฟฟ้าแพงมากเพราะเป็นหมอไฟฟ้าชั่วคราวแต่ที่แปลงก็คือทั้งหมู่บ้านมีทีวีเครื่องเดียวตั้งอยู่กลางหมู่บ้านให้ชาวบ้านไปดู 

       

       ส่วนน้ำที่ใช้อยู่ในหมู่บ้านคือน้ำประปาภูเขาที่มากจากลำห้วยของพม่าซึ่งต้องท่อน้ำยาวมากแต่ที่ชาวบ้านต้องการก็คือที่เก็บน้ำไว้ใช้อันเก่าก็เริ่มชำรุดและน้ำไม่พอใช้ทำให้บางวันก็ไม่ได้ใช้น้ำเพราะชาวบ้านมีอยู่มาก

      

          เด็กที่หมู่บ้านกุงจ่อมีประมาณ227คนแต่ละคนก็เรียนโรงเรียนของรัฐบาลบางแต่บางคนก็ไม่เรียนแต่ทุกคนต้องไปเรียนในช่วงตอนเย็นที่มีครูในหมู่บ้านมาสอนวันนั้นเราพาอาสาสมัครฝรั่งไปสอนทำให้เด็กๆดีใจที่ได้เรียนกับฝรั่งและได้ทำไม้กระดานดำให้แก่เด็กเราก็ได้มอบเสื้อผ้าให้กับชาวบ้านและมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเด็กๆในหมู่บ้านมีการจัดตั้งกลุ่มท้อผ้าของชาวไทยใหญ่จัดจำหน่วยแก่ผู้มาเยือนในหมู่บ้านและมีรายได้มากขึ้นและมีผู้นำที่เข้มแข็งสามารถแก้ไขปัญหาได้และพูดได้หลายภาษาบางทีก็มีมูลนิธิต่างๆเข้าให้ความช่วยเหลือ

      

                   จุดเด่น ของที่นี้ก็คือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่และนับถือศาสนาพุทธถ้ามีงานบุญชาวไทยใหญ่ก็จะมาช่วยกันทำทุกปีชาวไทยใหญ่ก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในการเดินไปครั้งนี้ผมได้เห็นการสะท้อนปัญหาที่แท้จริงและการแก้ไขปัญหาแล้วความต้องการของชาวบ้านว่าเค้าต้องการอะไรบ้าง และเห็นวีถีชีวิตของชาวไทยใหญ่มีความดังเดิมไม่แปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วได้ไปเห็นวัดที่ไม่เหมือนวัดไทยเลย

                                       

เรื่องเล่าจากพื้นที่ชายขอบ โดย  นายแกว่ง นศฝ. มหาวิทยาลัย ราชภัฏ นครรสวรรค์

16  พ.ย. 2555