ชื่อหมู่บ้าน     บ้านห้วยน้ำกืน     กลุ่มบ้านหลัก     บ้านใหม่พัฒนา
ที่ตั้งหมู่ที่ 19     ตำบล วาวี     อำเภอ แม่สรวย     จังหวัด เชียงราย
ลักษณะภูมิประเทศ     ที่ราบในหุบเขา     ความสูงจากระดับน้ำทะเล     1,200 เมตร
ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำ     แม่สรวย     แหล่งน้ำในพื้นที่      แม่น้ำแม่สรวย,ห้วยน้ำกืน
ภูมิอากาศ     หนาวเย็น     อุณหภูมิเฉลี่ย     26 องศา
ประชากร
         เผ่า อาข่า     ชาย 133 คน     หญิง 130 คน     จำนวนครัวเรือน 51     จำนวนหลังคาเรือน 51
         รวม 316 คน     ชาย 150 คน     หญิง 166 คน
ระยะทางจากหมู่บ้านถึงตัวอำเภอ 31 กิโลเมตร สภาพถนน ลาดยาง 27 กิโลเมตร ถนนดิน 4 กิโลเมตร     การไฟฟ้า มีโซลาร์เซลล์ใช้
     ศูนย์ ศศช. ตั้งมานาน 14 ปี
              ปัจจุบันมีครู ศศช. 2 คน
                 คือ 1. นางอำไพ สุริยะวงศ์ เบอร์โทร             081-1699872     
อาชีพหลักของประชากร ทำไร่ ทำสวน ทำนา
อาชีพเสริมของประชากร ปลูกพืชผักตามฤดูกาล
         ปัญหาด้านการพัฒนาในชุมชน
             1. ขาดแคลนที่ดินทำกิน     2. ประชากรวัยแรงงานออกไปทำงานนอกหมู่บ้าน
            3. เส้นทางคมนาคมยากลำบาก     4. ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำและดินเสื่อมคุณภาพ
ปัญหาด้านการศึกษา
             1. การสื่อสาร/การใช้ภาษา     2. ชาวบ้านไม่มีเวลาในการศึกษาหาความรู้