ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนมัธยมน้ำปุก 

                โรงเรียนมัธยมน้ำปุก ตั้งอยู่ในหย่อมเขตบ้านน้ำปุกใต้ เปิดทำการสอนได้ประมาณ 20 ปี โดยแยกตัวจากโรงเรียนมัธยมบ้านด่าน มีจำนวนนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงประมาณ 500 คน จาก  10 หมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งลาว และ ชนเผ่า เช่น ม้ง ขมุ  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4

 

จำนวนนักเรียน/ครูผู้สอน

                1. จำนวนนักเรียน 583 คน แบ่งเป็น 4 ชั้นเรียน

o  ม.1 จำนวนนักเรียน  194 คน หญิง 82  ชาย 112

o  ม. 2 จำนวนนักเรียน 167 คน หญิง 73 ชาย 94

o  ม. 3 จำนวนนักเรียน 124 คน หญิง 47 ชาย 87

o  ม. 4 จำนวนนักเรียน 88 คน  หญิง 36 ชาย 52

                2. จำนวนครูสอน 19  ท่าน  เป็น ชาย 17 หญิง 2

                3. ผอ. ชื่อ ผอ. ทองวัน วิไลจิต

การเปิดการเรียนการสอน

                1. หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 1 -4

 

                1. อาคารปูนแบบยาวชั้นเดียว  2 หลัง

                2. ห้องน้ำ 1 หลัง  2 ห้อง

                3. หอพักนักเรียน 3 หลัง

ที่ตั้งโรงเรียน

                ทิศเหนือ                 หมู่บ้านน้ำปุกใต้

                ทิศใต้                      จรดทุ่งนาชาวบ้าน

                ทิศตะวันออก         จรดทุ่งนาชาวบ้าน

                ทิศตะวันตก          จรดหมู่บ้านน้ำปุกใต้

การเดินทาง 

                ข้ามเรือจากท่าเรือบั๊ก เชียงของ ไปยัง ห้วยทราย และจากห้วยทราย มุ่งลงทางทิศใต้ ไปหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางขรุขระประมาณ 10 กิโลเมตร อีกประมาณ 30 กิโลเมตรเป็นถนนดินแดงลูกรัง เส้นทางเรียบแม่น้ำโขง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  ชั่วโมงครึ่ง – สองชั่วโมง

                ระยะทางไกลสุดจากบ้านนักเรียน - โรงเรียน ประมาณ 20 กม.  การสัญจร ใช้ รถจักรยาน รถจักรยาน และเดิน

ข้อมูลอื่นๆ

                - ระบบโทรศัพท์ เป็น LAO GSM   แต่สามารถรับสัญญาณจากฝั่งไทยได้ TH GSM
                - ใช้เงินได้ทั้งไทย บาท และ เงินกีบลาว