บ้านจะโต๊ะ

 

           ตั้งอยู่ที่บ้านป่าแดงอภิวัฒน์ (จะโต๊ะ)  หมู่ที่ 9  ตำบลบ้านหลวง  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  ชนเผ่า: ลาหู่

ศาสนา

           นับถือบรรพบุรุษดั่งเดิม 

การคมนาคม

หมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร  ห่างไกลความเจริญการคมนาคมลำบากมากในช่วงหน้าฝน

 

สาธารณูปโภค

 1. ไฟฟ้า...ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
 2. ประปา..ยังใช้น้ำประปาจากภูเขา
 3. ห้องน้ำ...มีไม่ทุกหลังคาเรือน

จำนวนประชากร

 

จำนวนบ้านมีทั้งหมด 58 หลังคาเรือน ประชากรรวม ประมาณ 200 คน 

 

อาชีพ

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา /  ทำไร่)  และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพรอง

 

เศรษฐกิจชุมชน

 

           ค่อนข้างยากจน  เพราะชาวบ้านไม่มีรายได้เสริมเมื่อว้างเนจากงานเกษตรกรรม

 

สถานศึกษา

 

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านจะโต๊ะ

 

 

โรงเรียนของหนู

 

จำนวนนักเรียน

 

อนุบาล 26 คน

ประถม  24 คน

ก่อนวัยเรียน 10 คน      รวม   60 คน

 

จำนวนครูผู้สอน

 

                1  คน

 

ปัญหาของโรงเรียน

 • ไม่มีสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียน  ซึ่งจำเป็นต่อการฝึกพัฒนาด้านร่างกายของเด็ก ๆ ( ประมาณ 30,000 บาท )
 • ขาดห้องน้ำสำหรับเด็ก   ( ประมาณ 20,000 บาท )

สิ่งของที่ยังต้องการ :  

 • โปสเตอร์ 
 • ที่เจาะกระดาษ 
 •  คัตเตอร์ 
 • สีไม้และสีเทียน 
 • กระดาษ
 • ไวบอร์ด

  เด็กดอยคอยครูอยู่นะ (ครับ / ค่ะ)