บ้านป่าแป๋ (ดอยช้างลำพูน) 

ข้อมูลหมู่บ้าน

 

                     ชื่อหมู่บ้าน บ้านป่าแป๋ (ดอยช้างลำพูน)  แยกออกเป็น 5 หมวดบ้าน เฉลี่ยโดยหมวดบ้านละ 12 ครัวเรือน โดยประมาณ

ตั้งอยู่ที่  หมู่.7   ตำบลป่าพลู  อำเภอบ้านโฮ่ง   จังหวัดลำพูน   รหัสไปรษณีย์  51130

การคมนาคม

 

1.        ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ   80  กิโลเมตร

2.        ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 35  กิโลเมตร

3.        ระยะทางห่างจากตีนดอย ถึงหมู่บ้าน  (ถนนขรุขระ / ดินลูกรัง)   12 กม.

  

เส้นทางเข้าหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

                 จำนวนครัวเรือน  63  ครัวเรือน    จำนวนประชากรรวม  280   คน

อาชีพ

 

 • อาชีพ ทำไร่หมุนเวียน
 • ทำนาขั้นบันได หลังจากทำไร่ทำนาเสร็จ
 • ทอผ้า
 • หาของป่า
 • เลี้ยงสัตว์ (วัว,ควาย)

 

ศาสนา

 • 1 หมวดบ้าน   นับถือศาสนาคริสตร์ (คาทอลิก) 
 • 4 หมวดบ้าน   ศาสนาพุทธ และดั้งเดิมบรรพบุรุษ

  สภาพความเป็นอยู่

                   อยู่แบบเรียบง่ายในกลางป่าใหญ่  หาของป่า  ล่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากิน  

  สภาพเศรษฐกิจ      

                  นอกจากปลูกข้าวแล้ว พืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งคือ กาแฟ

  สถานศึกษา

                 มีโรงเรียนในหมู่บ้าน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 40 คน ครูประจำการ 5 ท่าน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ป.6

   

   

   

  โรงเรียนของหนู

  สาธารณูปโภค

  1. ไม่มีน้ำประปา  ต้องเดินไปตักที่บ่อน้ำประจำหมู่บ้าน
  2. ไม่มีไฟฟ้าใช้
  3. ห้องน้ำมีบางหลังคาเรือน

     

  บ่อน้ำกลางหมู่บ้านที่ชาวบ้านทุกครัวเรือนมาตักน้ำเพื่อไปใช้

  สถานที่ท่องเที่ยว

  • ดอยช้าง  ระยะห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร

   

  ทะเลหมอกยามเช้าที่ "ดอยช้าง"