ข้อมูลพื้นฐานบ้านปู่หมื่นใน

ชื่อหมู่บ้าน บ้านปู่หมื่นใน

จำนวนประชากร
          ในหมู่บ้านทั้งหมด  484  คน
อาณาเขตการปกครองของหมู่บ้าน

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
 • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านแม่แฮง

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านโดยสังเขป
           ประชากรบ้านปู่หมื่นในดั้งเดิมเป็นชนเผ่ามูเซอ ตั้งถิ่นฐานมาแล้วประมาณ ๘๐ ปี  จากากรสอบถามประชาชนในการก่อตั้งหมู่บ้านไม่ปรากฏหลักฐาน และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้นำในการก่อตั้งหมู่บ้าน รวมถึงการอพยพของประชากรไม่ทราบแน่ว่ามาจากถิ่นฐานใด

ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้าน
           บ้านปู่หมื่นในตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่อาย มีระยะทางประมาณ 18  กิโลเมตรบ้านปู่หมื่นใน หมู่ที่ 15  ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ประมาณบริเวณ พิกัด NC.187128  ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและเนินเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 1,036 เมตรขึ้นไป และยอดเขาสูงสุดคือ ดอยผ้าห่มปก  สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 2,355 เมตร บริเวณพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ห่างจากตัวอำเภอแม่อายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 18 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 170  กิโลเมตร

ลักษณะของพื้นที่ตามกฎหมาย

          อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

เผ่าพันธุ์
          เป็นชาวเขาเผ่า มูเซอดำ และมูเซอแดง   มีสองหมู่บ้าน คือหมู่บ้านพุทธ และหมู่บ้านคริสต์

ภาษา
          ภาษาลาหู่ ( ภาษามูเซอ )
         
ภาษาพื้นเมือง
          ภาษาไทย

การประกอบอาชีพ
          ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป

ระดับการศึกษาของประชากร

 • ไม่ได้รับการศึกษา   จำนวน  227 คน
 • เด็กยังไม่เข้าเกณฑ์การศึกษา  จำนวน  50 คน
 • กำลังศึกษาระดับอนุบาล – ป. 6 จำนวน  135 คน
 • จบการศึกษาระดับ ป . 6  จำนวน  62 คน
 • กำลังศึกษาระดับ ป. 6 – ม. 3   จำนวน  9 คน
 • กำลังศึกษาระดับ ม . 3 – ม. 6   จำนวน  6 คน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี  -

การสาธารณสุข
          ห่างจากสถานีอนามัยประจำตำบล 11 กิโลเมตร 
          ห่างจากสถานีอนามัยประจำอำเภอ 18 กิโลเมตร

  

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   เฮียงไทยธำรงค์


สังกัด  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33   บ้านปู่หมื่นใน  หมู่ที่ 15  ต.แม่สาว  อ.แม่อาย    จ.เชียงใหม่    50280

ปรัชญาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
          สร้างภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง

คำขวัญประจำโรงเรียน
         มารยาทดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมนำประเพณี

สีประจำโรงเรียน
          ม่วง – ขาว

ประวัติความเป็นมา
           เมื่อ พ.ศ.  2505 ได้มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 กองกำกับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 (เดิม)ได้ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทยพม่า ได้พบว่าเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านปู่หมื่นใน ไม่ได้รับการศึกษา นายจะฟะ   ไชยกอ เป็นผู้นำหมู่บ้านในขณะนั้น ได้ร้องขอไปยังกองกำกับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 (เดิม) ให้มีการจัดสร้างโรงเรียน โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. 2505 ให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ 55   ต่อมาได้มี นางเฮียง  ไทยธำรงค์ ได้ถวายเงินแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเงิน ห้าหมื่นบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียน กว้าง 7 เมตร ยาว 18 เมตร สูง 4 เมตร จำนวน 1 หลัง พร้อมบ้านพักครูจำนวน1 หลัง โดยเริ่มทำการก่อสร่างเมื่อ วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ. 2515  แล้วเสร็จเมื่อ วันที่   28   พฤศจิกายน พ.ศ. 2515   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน พร้อมทั้งพระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า  “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธำรง”   ตามนามของผู้บริจาค ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2550  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน    ครั้งที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียงของสถานศึกษา

 • โรงเรียนดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพ
 •  การบันทึกบันชีสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2549
 • การบันทึกบันชีสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ปีการศึกษา 2550
 • ชนะการประกวดการปลูกหญ้าแฝกระดับประเทศ ปีการศึกษา 2551

บุคลากรทางการศึกษา

1. ร.ต.ต. ทักษิน บุญรอด     ตำแหน่ง  ครูใหญ่ / งานบริหาร
2. ด.ต. สมคิด  สดใส  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูใหญ่    ฝ่ายวิชาการ
3. ส.ต.อ. อุทิพย์  รังการัตน์ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูใหญ่    ฝ่ายอาคารสถานที่
4. ส.ต.ท. หญิง กัญญาวีร์  อวยพร ตำแหน่ง ฝ่ายธุรการ / ครูผู้สอน
5. ส.ต.ท. หญิง ชุติมา  สกุลสรนันท์ ตำแหน่ง ฝ่ายโภชนาการ / ครูผู้สอน
6. นางสาวพวงเพ็ชร   มีมา ตำแหน่ง  พนักงานจ้าง     ตามภารกิจ ( ครู )