บ้านห้วยนากาด  ต.วาวี  อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย

  

จำนวนประชากรรวม   467  คน      แบ่งเป็น    ชาย   231 คน     หญิง  236 คน  
จำนวนหลังคาเรือน     103 ครอบครัว       81   หลังคาเรือน    
จำแนกเป็น
กลุ่มที่ฟัง  พูดภาษาไทยไม่ได้เลย                          จำนวน    ชาย  50  คน            หญิง  83  คน          รวม 133  คน
กลุ่มที่สามารถฟัง  แต่พูดภาษาไทยไม่ได้              จำนวน    ชาย  16  คน            หญิง  22  คน          รวม  38  คน
กลุ่มที่สามารถฟัง  พูด ได้                                       จำนวน    ชาย  64  คน            หญิง  51  คน          รวม 115  คน
กลุ่มที่สามารถฟัง  พูด  อ่าน ภาษาไทยได้              จำนวน    ชาย  6  คน              หญิง  9  คน            รวม  15  คน
กลุ่มที่สามารถ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ได้                จำนวน    ชาย  92  คน            หญิง  73  คน          รวม 165  คน
กลุ่มเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                                        จำนวน   ชาย  15  คน            หญิง  11  คน          รวม  26  คน
อาชีพหลัก
·        ทำไร่
·        ทำนา
·        ทำสวน

อาชีพรอง
·        รับจ้างทั่วไป

 

ภูมิปัญญาชาวบ้าน  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
·        ด้านพิธีกรรม 1ปี มี12 เทศกาล เช่นโล้ชิงช้า บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ซุ้มประตูผี
·        ด้านการจักรสาน เช่น ก๋วย เล้าไก่
·        ด้านองค์ความรู้คุณธรรม จริยธรรม เช่น เล่าเรื่องผ่านนิทาน  องค์ความรู้ในการสร้างบ้าน และประกอบอาชีพ

 

สถานศึกษาในชุมชน             ศูนย์ ศศช. แม่ฟ้าหลวง  บ้านห้วยนากาด
สถานศึกษาใกล้เคียง              โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ม.3
ศาสนสถาน 
·        โบสถ์ประจำหมู่บ้าน  สำหรับชาวบ้านบางส่วนที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตร์
·         ประตูผี
·        ศาลพระภูมิประจำหมู่บ้าน
·        บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์      
ศาสนา
·        ชาวบ้านบางส่วนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสตร์  
·        แต่ส่วนใหญ่ยังนับถือแบบดั้งเดิม 
สถานพยาบาล  
         
ไม่มีสถานพยาบาลภายในหมู่บ้าน ต้องออกไปใช้สถานีอนามัยบ้านโป่งกลางน้ำ 

 

ระบบสาธารณูปโภค   

  • ไฟฟ้า   ใช้ระบบไฟฟ้าพลังน้ำ ในช่วงหน้าแล้ง  ตอนกลางวันงดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมู่บ้าน   กลางคืนใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติ   สำหรับหน้าฝนใช้ไฟฟ้าได้ตลอด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำ
  • ประปา ใช้น้ำประปาภูเขา
  •  ห้องน้ำ มีห้องน้ำใช้ 60 เปอเซ็นต์ โดยคนในหมู่บ้านจะใช้ร่วมกัน

วิถีการดำรงชีวิต 

ชาวบ้านประกอบอาชีพ ทำไร่ ทำสวนเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล โดยมีประเพณี ปฏิบัติต่างกันในแต่ละฤดูกาล โดยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะอยู่บ้าน และวัยกลางคนจะเป็นผู้ออกไปทำงาน เด็ก ๆ เรียนหนังสือ และช่วยงานพ่อแม่ตามกำลัง

ระบบการปกครอง 
โดยมีผู้นำแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

·        ผู้นำเป็นทางการ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
·        ผู้นำไม่เป็นทางการ ผู้นำด้านจิตวิญญาณ
·        ผู้นำเฉพาะด้าน  ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ปัญหาของชุมชน
·        ขาดศาลาประชุมกลางหมู่บ้าน
·        สัญชาติ
ปัญหาของสถานศึกษา (ศูนย์ศศช.บ้านห้วยนากาด)
·        ขาดงบประมาณในการปรับปรุง (ทาสี)สนามเด็กเล่น
·        ระฆังบอกสัญญาณ

 

 

สนามเด็กเล่นที่ดูเก่าตามกาลเวลา

ระฆังบอกสัญญาณ

สหกรณ์ที่ชุมชนจัดตั้งกันเอง

ถ้งขยะ

โรงเรียนของหนู

สภาพภายในอาคารเรียน