..หมู่บ้านสองแคว..

 

 

 

จำนวนประชากร

มีจำนวนทั้งหมด  70 หลังคาเรือน

-   จำนวนประชากรทั้งหมด  189 คน

 

 

 การสร้างบ้านเรือนนิยมสร้างด้วยไม้ไผ่

 

ด้านการศึกษา

                เด็กจะเดินเท้าไปเรียนที่โรงเรียนห้วยขม   ซึ่งการคมนาคมลำบากมาก   เพราะหมู่บ้านที่ห่างไกลช่วงหน้าฝนเด็กก็ต้องขาดเรียนบ้าง  ไปเรียนบ้าง  ทำให้เสียโอกาศทางการศึกษา  และเรียนไม่เท่าทันเพื่อนร่วมชั้นเรียน   ด้วยเหตุนี้เองทางผู้ปกครองจึงมาตั้งบ้านพักเด็กไกลโรงเรียน  ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนมากขึ้น  เด็ก ๆ ในหมู่บ้านจะพักที่โรงเรียนนี้ในวันอาทิตย์  -  ศุกร์

 

 

 

 

   

 

กิจกรรมยามว่างของชาวบ้าน

 

 

ภาพบนซ้าย   คือ การปักผ้า    รูปภาพบนขวาคือ การทำไม้กวาด

ภาพล่างซ้าย  คือ การตากหญ้าคาเพื่อนำมาไว้ทำหลังคา      รูปภาพล่างขวาคือ การตำต้นกล้วยเพื่อในมาให้สุกร

 

ด้านเศรษฐกิจ

                อาชีพหลัก  คือ อาชีพการเกษตร เช่น ทำไร่ข้าวโพด ปลูกข้าวจ้าว  เลี้ยงวัว ควาย หมู ไก่

                อาชีพเสริม  คือ รับจ้างทั่วไป  หาของป่าเพื่อนำไปขาย  เก็บใบตองไปขาย เป็นต้น

 

 
                            ห้องน้ำ                                                                     รูปที่เก็บกักน้ำ


หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

                -มีระบบแผงโซลาเซลล์

                -ระบบประปาภูเขา

                -มีห้องน้ำทุกหลังคาเรือน

ด้านศาสนาวัฒนธรรม

                -  นับถือศาสนาพุทธแบบดั้งเดิม  (นับถือบรรพบุรรุษ)

                -  นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนน้อย

                -  ประเพณีปีใหม่ไข่แดง เป็นการไหว้เจ้าก่อนที่จะถางพื้นที่ทำกิน

                -  ประเพณีโล้เสาชิงช้า ตรงกับเดือนกันยายน เพื่อฉลองพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์

 

         

 ประตูทางเข้าหมู่บ้าน                                           การเกาะสลักดาบให้เด็กๆเล่น

 

 

สภาพปัญหาของหมู่บ้าน

                -  ขาดการส่งเสริมอาชีพเสริม

                -  ศูนย์ประสานงานหมู่บ้านมีขนาดเล็กและมีลักษณะที่ชำรุดทรุดโทรม