1.        ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

        โรงเรียนบ้านป่าก๊อตั้งอยู่หมู่ที่  4  ต.บ้านหลวง  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม  ..  2482     มีพื้นที่ทั้งสิ้น  26  ไร่  2  งาน 77 ตารางวา  มีอาคารเรียน  3  หลัง      

สภาพทั่วไปนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ  80  เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (ชาวเขาเผ่ามูเซอ) ไทยใหญ่  และอาข่า  มีฐานะยากจนมาก   มีนักเรียนจาก  7  หมู่บ้านเดินทางมาเรียน   การเดินทางมาเรียนของนักเรียนจากหมู่บ้านห้วยม่วง ระยะทาง  9  กิโลเมตร     หมู่บ้านโละป่าไคร้   ระยะทาง  7  กิโลเมตร   หมู่บ้านสันห้าง ระยะทาง  2  กิโลเมตร  หมู่บ้านบ้านหลวง ระยะทาง  2  กิโลเมตร  หมู่บ้านจัดสรร  ระยะทาง  4  กิโลเมตร  หมู่บ้านปงพัฒนา ระยะทาง  12  กิโลเมตร    หมู่บ้านป่าแดง ระยะทาง  3  กิโลเมตร

โรงเรียนช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจน  โดยจัดโครงการหอพักนักเรียนประจำให้แก่

นักเรียนที่ด้อยโอกาสอยุ่ในพื้นที่ห่างไกล

        ในปัจจุบัน ปี   .. 2551   โรงเรียนบ้านป่าก๊อมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด    395   คน      มีครูประจำการทั้งหมด  11  คน     พนักงานราชการ  1  คน    ครูอัตราจ้าง  1  คน    นักการภารโรง  1  คน

                       

สภาพปัญหาและความต้องการ

1.        อาคารเรียน และ อาคารประกอบไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน  อาทิ  ห้องสมุด  ห้องน้ำ   ห้องส้วม

2.        จำนวนบุคลากรครูขาดแคลน

3.     นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ได้รับเงินงบสนับสนุนอาหารกลางวันร้อยละ  60  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด   ทำให้อาหารไม่เพียงพอ

4.        นักเรียนมีปัญหาด้านการสื่อสารทางภาษาเนื่องจากสภาพวัฒนธรรมประเพณีต่างจากคนพื้นราบ