ประวัติหมู่บ้าน....

“หมู่บ้านหนองผักหนาม”     อยู่ในหมู่ที่ 10   ต. แม่ยาว  อ.เมือง  จ. เชียงราย    เดิมอาศัยอยู่  “บ้านสองแควพัฒนา”  หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า  "บ้านอาโยะเก่า"  ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปและเมื่อมีประชากรเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความจำกัดในพื้นที่ดินทำกินชาวบ้านบางส่วนจึงย้ายลงมายังพื้นล่างในปี  พ.ศ. 2545  และตั้งหมู่บ้านใหม่เรียกว่า   "บ้านหนองผักหนาม"  เป็นพี่น้องชนเผ่า  อาข่า  มีประชากรประมาณ  110 คน  มีทั้งหมด  23 หลังคาเรือน     ระยะทางจากมูลนิธิกระจกเงา ไปที่หมู่บ้านเป็นระยะทาง  กิโลเมตร 

ศาสนา

แต่เดิมชาวบ้านนับถือศาสนาดั้งเดิมหรือที่เรียกว่า " พุทธ  ผี " เป็นการนับถือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์  เมื่อเปลียนศาสนาพิธีกรรมดั้งเดิมหลายอย่างก็เปลี่ยนไป

อาชีพ

ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก  ส่วนอาชีพรองจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป

การศึกษา

การศึกษาของเด็กส่วนใหญ่เด็กจะมาเรียนที่โรงเรียนห้วยขม   ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลเปดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล - ป .6  เด็กร้อยละ 90  เรียนที่โรงเรียนนี้

 

ภาพรวมบรรยากาศหมู่บ้าน.......

 

บ้านหลังคามุงคา  ฝากั้นด้วยแฝก

โบสถ์...ศาสนสถาน

สถานที่นี้บางคนใช้อาบน้ำ  บางคนใช้ซักล้าง 

แท็งค์เก็บกักน้ำเพื่อสำรองใช้ในหมู่บ้าน

 ทำไมต้องมีผ้าถุง...ทำไมต้องใช้ผ้าขาวม้า

การกินอยู่แบบเรียบง่าย..แต่คงไม่ง่ายสำหรับคนเมือง

การเดินทางไป - กลับ  โรงเรียน

สัตว์เลี้ยงแสนรัก

ห้องน้ำค่ะ...ไม่มีคำบรรยาย

 

 

รู้จักชนเผ่าอาข่า....