บ้านห้วยน้ำริน...

เป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยชมพู    หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยชมพู  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520  โดยการนำของนายกู่ไจ่ฮีน  แซ่ฉิ้น  ซึ่งเข้ามาทำสวน และชาวบ้านตามมาอีก 5 ครอบครัว  โดยย้ายมาจากบ้านห้วยชมพู  และชาวบ้านได้อพยพย้ายถิ่นฐานตามมาเรื่อย ๆ  จนถึงปัจจุบัน 

บรรยากาศภาพรวมหมู่บ้าน (1)

บรรยากาศภาพรวมหมู่บ้าน (2)

จำนวนประชากร

 มีประชากรจำนวน 26 หลังคาเรือน  รวม 132  คน  เป็นชาย  62  คน  หญิง  70  คน  ผู้ใหญ่ 83  คนและเด็กจำนวน  49  คน  ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าเมี้ยน (เย้า) 

ศาสนา

นับถือศาสนาพุทธ (บรรพบุรุษ)  และศาสนาคริสตร์

อาชีพ

 • ทำสวนลิ้นจี่
 • ทำไร่ข้าวโพด
 • ปลูกข้าวไร่
 • เลี้ยงสัตว์
 • รับจ้างทั่วไป

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ      ติดกับ                 บ้านจะคือ ,บ้านไฮ่มู
 • ทิศใต้            ติดกับ                 ดอยกาดผี , บ้านปางกุเส็ง
 • ทิศตะวันออก          ติดกับ      บ้านหัวนา
 • ทิศตะวันตก             ติดกับ      บ้านปางซันเวิ่น

เส้นทางภายในหมู่บ้าน

เส้นทางดินเข้าหมู่บ้าน (ลำบากในช่วงหน้าฝน)

 

                บ้านห้วยน้ำรินอยู่ท่ามกลางหุบเขา   เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านห้วยชมพู – บ้านกกน้อย – บ้านหัวนา   

การเดินทางสามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง  คือ

 

1.  จากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย – อำเภอแม่จัน  เลี้ยวซ้ายตามเส้นทาง แม่อาย – บ้านใหม่หมอกจ๋าม    ขึ้นสะพานแม่น้ำกกที่บ้านแม่สลักท่าเรือ – บ้านห้วยชมพู – บ้านห้วยน้ำริน   ถนนเป็นทางลาดยาง 91 กิโลเมตร  ทางดิน 17  กิโลเมตร  รวมระยะทาง 108  กิโลเมตร    สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ทุกฤดูกาล

2.  จากห้าแยกพ่อขุนเม็งราย  ผ่านบ้านตืนดอย  อำเภอแม่สรวย – บ้านวาวี – บ้านห้วยชมพู – บ้านห้วยน้ำริน   เป็นทางลาดยาง 112  กิโลเมตร   ทางดิน 8 กิโลเมตร   รวม 120  กิโลเมตร  สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ทุกฤดูกาล

3.  จาก กศน.อำเภอเมืองเชียงราย   ผ่านอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก  - บ้านแสนต่อ – บ้านหัวนา – บ้านห้วยน้ำริน  เป็นทางลาดยาง 24  กิโลเมตร  เป็นทางดิน  34  กิโลเมตร  รวมระยะทาง 58  กิโลเมตร  สภาพถนนยากลำบาก  มีทางลาดชันและถนนค่อนข้างคับแคบ  สามารถเดินทางได้ช่วงเดียวคือหน้าแล้ง  ฤดูกาลอื่นไม่สามารถเดินทางโดยเส้นทางนี้ได้

 

ด้านการปกครอง

เป็นระบบการปกครองแบท้องถิ่นทั่วไปตามระบบราชการ

 

ระบบสาธารณูปโภค

 • มีไฟฟ้าทุกหลังคาเรือน
 • มีห้องน้ำทุกหลังคาเรือน แต่สภาพไม่ดีมากนัก
 • มีน้ำประปาภูเขาใช้ตลอดทั้งปี

ด้านการศึกษา

 • มีโรงเรียนกศน.ในหมู่บ้าน สอนผู้ใหญ่ในเวลากลางคืน
 • โรงเรียนห้วยชมพู  ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  สอนถึงระดับชั้น ม.3  นักเรียนในหมู่บ้านเดินไปเรียนที่โรงเรียนห้วยชมพู  และค้างที่โรงเรียนในวันจันทร์ - พฤหัส  วันศุกร์ก็เดินทางกลับหมู่บ้าน

 

                                         ภาพรวมห้องน้ำ                                                                      ภาพรวมโรงเรียนศูนย์กศน.

 


  แสดงความคิดเห็น
ข้อความ :  
ชื่อ :  
อีเมลล์ :    URL :
หมายเลข : 
กรุณาใส่หมายเลขที่ให้มาในช่องนี้. 
คำถามพิสูจน์ Spam Bot : คุณเป็นคนประเทศอะไร
ตอบในช่องนี้.