***   บ้านสุขใจ  ***

 

 

                เป็นชาวเขาชนเผ่าอาข่า   ที่อพยพมาจากหลายหมู่และมารงวมตัวซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ณ บ้านสุขใจในปัจจุบัน  เดิม บ้านสุขใจมีเพียง 3 – 4 หลังเท่านั้น กลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัย ณ ผืนดินแห่งนี้ คือ กลุ่มของพ่อ อาผ่า  อาหยิ  ซึ่งเป็นพ่อผู้นำหมู่บ้านคนปัจจุบัน  หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านทยอยกันมาอาศัย เพิ่มขึ้น บ้างก็มาจาก แม่สาย  แม่สรวย   แม่สลอง  แม่ฟ้าหลวงเป็นต้น

จำนวนประชากร

 ปัจจุบันนี้มีประชากร  33  หลังคาเรือน    150   คน  เป็นเด็ก ประมาณ 50  กว่าคน

สถานศึกษา

โรงเรียนใกล้เคียงหมู่บ้าน  ประกอบด้วย  โรงเรียนริมกก  โรงเรียนแม่ยาววิทยา   เด็กบางส่วนไปเรียน  ที่โรงเรียนที่กล่าวมา  บางส่วนไปเรียนที่โรงเรียนห้วยทรายขาว   บางส่วนไปเรียนที่เชียงใหม่    เด็กส่วนใหญ่จะเดินเท้าและปั่นจักรยาน  

ศาสนา

เดิมชาวบ้านนับถือศาสนาพุธแบบดั้งเดิม   ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามา   ประกอบกับปัจจัยอะไรหลาย ๆ อย่าง ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์  

อาชีพ

ชาวบ้านร้อยละ 80  มีอาชีพทำไร่   (ข้าวโพด  ข้าวดอย)

สุขลักษณะ

  1. มีห้องน้ำทุกหลังคาเรือน
  2. มีไฟฟ้าใช้

ปัญหาของหมู่บ้าน

1.  ปัญหาเรื่องสัญชาติ    ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านมีเพียง 10 หลังคาเรือนเท่านั้น

2.  ปัญหาเรื่องน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ชาวบ้านจะใช้น้ำจากประปาภูเขา  หน้าฝนน้ำจะขุ่นไม่สามารถใช้น้ำได้ต้องซื้อน้ำเพื่อดื่มกินที่เก็บของ เก้บอุปกรณ์ทำไร่ ทำนาบ้านของชาวบ้านที่ครูบ้านนอกจะเข้าพัก ซึ่งมีทั้งบ้านไม้  ไม้ไผ่และบ้านปูน


ห้องครัว.....


ห้องครัว  ห้องอเนกประสงค์ในเวลาเดียวกัน


มุมซักล้าง

 

ห้องน้ำ....                                                                                           ธรรมชาติหน้าหมู่บ้าน....


ห้องน้ำที่มีทุกหลังคาเรือนในรูปแบบที่คล้าย ๆ กัน


หลายดอยน้อยใหญ่ที่เรียงรายหน้าหมู่บ้าน ซึ่งบัดนี้เต็มไปด้วยนาข้าว