ทำเนียบรุ่นครูบ้านนอก รุ่นที่ 150
“ ครูอาสา  มาแม่นาวาง ” 
วันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2556
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา 
บ้านแม่นาวาง  อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่